Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Αποκατάσταση βλαβών γεωτρήσεων και αφαλάτωσης Δονούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 17201 / 20.09.2023
ΑΔΑΜ: 23PROC013441532

Προς:
Στέφανο Α. Λαμπαδάκη, Ηλεκτρομηχανολογικών έργων & εμπορία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Αποκατάσταση βλαβών γεωτρήσεων και αφαλάτωσης Δονούσας», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 5 ημερολογιακών ημερών (από την επομένη ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ). Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 25-6262.082, με ποσό ύψους 9.920,00 €, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Εργασίες ανέλκυσης και καθέλκυσης υφιστάμενης γεώτρησης θαλασσινού νερού 1 Χ 1.600,00 1.600,00
2 Επισκευή ηλεκτροκινητήρα αντλητικού συγκροτήματος θαλασσινού νερού 1 Χ 2.000,00 2.000,00
3 Επισκευή inverter μονάδας αφαλάτωσης 2 Χ 1.300,00 2.600,00
4 Επισκευή soft starter γεωτρήσεων θαλασσινού νερού 2 Χ 500,00 1.000,00
5 Επισκευή ηλεκτρικού πίνακα ισχύος 2Χ10Ηρ 1 Χ 800,00 800,00
ΣΥΝΟΛΟ 8.000,00€
ΦΠΑ 24% 1.920,00€
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 9.920,00€

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «Αποκατάσταση βλαβών γεωτρήσεων και αφαλάτωσης Δονούσας» ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)

Ο Δήμαρχος,

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.