Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους έτους 2024 – Α ΕΞΑΜΗΝΟ

                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 19341/23.10.2023                                       

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                ΑΔΑΜ: 23PROC013629900

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300

Πληροφορίες : M. Ζαζάνη                                                           Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο: 2285029423

Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης «Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους έτους 2024 – Α ΕΞΑΜΗΝΟ», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε σφραγισμένο φάκελο, έως και την Τρίτη 31/10/2023 και ώρα 15.00. Αναλυτική περιγραφή απαιτήσεων στη σχετική Μελέτη (ιστοσελίδα δήμου, στη θεματική των διαγωνισμών https://e-naxos.eu/category/call-for-tenders/)

Η δαπάνη δεσμεύει τους αντίστοιχους ΚΑ ανά υπηρεσία, με ποσό ύψους 31.362,56 €, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΤΡΑ  

ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

1 Γάλα φρέσκο, πλήρες, παστεριωμένο & ομογενοποιημένο 26.687 1,04 27.754,48
ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2024 ΦΠΑ 13% 3.608,08
ΤΕΛΙΚΟ 31.362,56

 Συννημένη Μελέτη

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:

  1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
  3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Προμήθειας γάλακτος για τους εργαζόμενους έτους 2024 – Α ΕΞΑΜΗΝΟ» ή αντί αυτής, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου. Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
  4. ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
  5. Δήλωση της εταιρείας για τη σύμφωνη γνώμη με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της σχετικής Μελέτης

 

Ο Δήμαρχος,

 

 

 

 

 

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.