«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Προμήθεια υλικών για την δημιουργία χριστουγεννιάτικων κατασκευών, στο πλαίσιο της διοργάνωσης των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Νάξος, 14-11-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           Αρ. Πρωτ.: 1889
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                  ΠΡΟΣ: ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ταχ. Κώδικας : 843 00                                                  ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ
Πληροφορίες : Ρωμανού Πετρούλα
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail ; dke@naxos.gov.gr
«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την
κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για τη δαπάνη «Προμήθεια υλικών για την δημιουργία χριστουγεννιάτικων
κατασκευών, στο πλαίσιο της διοργάνωσης των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2023 της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», μέχρι την Τρίτη 21-11-2023, 10:00 π.μ. Η δαπάνη
περιλαμβάνει την προμήθεια των κάτωθι υλικών ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.511,50€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. ως εξής :

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής
επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016,όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και
Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο πρατήριο καυσίμων Φυκά. Τηλέφωνο επικοινωνίας
2285024259.
Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν
τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου) και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού
ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω taxis) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση
φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης
χρημάτων).
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)

Ο Πρόεδρος
Σέργης Νικόλαος

Σχόλια are closed.