Δαπάνη για την προμήθεια Χριστουγεννιάτικων δώρων στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19-12-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2064
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου ΠΡΟΣ: ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ταχ. Κώδικας : 843 00 ΣΧΟΛΙΚΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΔΩΡΑ-ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ
Πληροφορίες : Παραράς Σπύρος
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail ; dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Τετάρτη 27-12-2023, 10:00 π.μ. για την «Δαπάνη για την προμήθεια Χριστουγεννιάτικων δώρων στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 1215,70€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. 24% ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
1 ΣΕΤ ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ «ΜΟΛΥΒΙ-ΓΟΜΑ-ΞΥΣΤΡΑ-ΧΑΡΑΚΑΣ» ΤΜΧ 150 1,29 € 193,50 € 46,44 € 239,94 €
2 ΚΟΥΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΜΧ 200 1,45 € 290,00 € 69,60 € 359,60 €
3 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΚΟΥΦΙ ΤΜΧ 250 1,45 € 362,50 € 87,00€ 449,50€
4 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΟΥΓΚΙ ΤΜΧ 140 0,96 € 134,40 € 32,26€ 166,66€
ΣΥΝΟΛΟ 740   980,40 € 235,30 € 1.215,70 €

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016,όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο πρατήριο καυσίμων Φυκά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.
Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου) και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω taxis) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
Ο Πρόεδρος

Σέργης Νικόλαος

 

Σχόλια are closed.