Δαπάνη για τη μεταφορά σιδηρών και ξύλινων μη μόνιμων κατασκευών στο πλαίσιο της διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 20-12-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2094
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου ΠΡΟΣ: κ. Κορρέ Γεώργιο
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : ΠΑΡΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Τετάρτη 27-12-2023, ώρα 10:00 π.μ., για τη «Δαπάνη για τη μεταφορά σιδηρών και ξύλινων μη μόνιμων κατασκευών στο πλαίσιο της διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2024», ενδεικτικού προϋπολογισμού οχτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€). Αναλυτικά η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι:
– Μεταφορά σιδηρών και ξύλινων μη μόνιμων κατασκευών στα σημεία τοποθέτησής τους με μικρό φορτηγό «τύπου πόλης» (3,5 τόνων) από και προς τα σημεία τοποθέτησής τους, τα οποία δεν μπορεί να προσεγγίσει λόγω όγκου ούτε μεγάλο φορτηγό, αλλά ούτε και γερανός, (εκτιμώμενη εργασία: 20 ημέρες ή 160 ώρες) και κατανέμεται ως εξής:

ΕΙΔΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 8.000,00 €

CPV: 60000000-8-Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)

0,01€ 7.999,99 €

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο πρατήριο καυσίμων Φυκά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.
Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
4. ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Ο Πρόεδρος

Σέργης Νικόλαος

 

Σχόλια are closed.