<<Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» Ιατρός Εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 246/08.01.2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑΜ: 24PROC014108127
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών Προς: Παναγιώτα Βούλγαρη / Ιατρός
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου (σύμφωνα με την κατάσταση Ιατρών
Ταχ. Κώδικας: 84300 Εργασίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων)
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Ιατρός Εργασίας» έτους 2024, στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε σφραγισμένο φάκελο, έως και την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15.00. Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων στη σχετική Μελέτη.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 00-6117.004, με ποσό ύψους 6.415,80€, ως ακολούθως:

α/α Περιγραφή

 

Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή ανά ώρα ΣΥΝΟΛΟ
1 Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας Ώρες 173,40 37,00 6.415,80€
        Φπα 0% 0,00€
        Τελικό 6.415,80€

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov.), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας έτους 2024», ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου
4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
5. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov.), που θα αναφέρει ότι: «Συμφωνώ με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Μελέτης και διαθέτω τις προϋποθέσεις ανάθεσης βάσει των απαιτήσεων του άρθρου 3 αυτής»

Ο Δήμαρχος,

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.