Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της κοινότητας Σχοινούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών για τη δαπάνη «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της κοινότητας Σχοινούσας», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15.00.

Τμήμα Α: Δήμος

α/α Περιγραφή Είδος καυσίμου Λίτρα Ενδεικτική τιμή λίτρου με ΦΠΑ 24% Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ
1 Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων Βενζίνη 300,00 2,60 780,00
2 Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων Πετρέλαιο 1.600,00 2,60 4.160,00
3 Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων ύδρευσης-αποχέτευσης Βενζίνη 0,00 2,60 0,00
4 Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων ύδρευσης – αποχέτευσης Πετρέλαιο 400,00 2,60 1.040,00
          5.980,00

 

Τμήμα Β: Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης

α/α Περιγραφή Λίτρα Ενδεικτική τιμή λίτρου με ΦΠΑ 24% Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ
1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 1.500,00 2,00 3.000,00

 

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov.) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της «Προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της κοινότητας Σχοινούσας» ή αντί των υπεύθυνων δηλώσεων, αποσπάσματα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου
4. ΚΑΔ (απόδειξη απαραίτητης συνάφειας δραστηριότητας με την ανάθεση)

Ο Δήμαρχος,

 

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.