Πρόσκληση Δημάρχου για κοινή σύσκεψη των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδι.: 84300

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Δημάρχου για κοινή σύσκεψη των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αντικείμενο την αναλογική και επί ίσοις όροις κατανομή των χώρων προεκλογικής προβολής.
Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Έχοντας υπ’ όψη: α) Την υπ’ αριθ. 25/33604/08.04.2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία επισημαίνονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων, σχετικά με την προεκλογική προβολή τους και τον έλεγχο των οικονομικών τους. β)Το Π.Δ. 15/2022 (Α΄ 39) γ) Το Ν. 4255/2014 (Α΄89) δ)Το Π.Δ. 18/06.04.2024 (ΦΕΚ 50/06.04.2024 τεύχος Α΄), περί ορισμού της ημερομηνίας διεξαγωγής της ψηφοφορίας. δ) Άρθρο 5 παρ.6 π.δ. 15/2022, καθώς και άρθρο 7 παρ.4 του π.δ. 15/2022. ε) Το Π.Δ. 18/2024 (Α΄ 50), περί ορισμού της ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους εκπροσώπους και τους συνασπισμούς των πολιτικών κομμάτων, που μετέχουν στις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κοινή σύσκεψη, την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την αναλογική και επί ίσοις όροις κατανομή των χώρων προεκλογικής προβολής. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στη σύσκεψη να είναι εγγράφως διαπιστευμένοι από το πολιτικό κόμμα ή τον συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων που εκπροσωπούν. Στην περίπτωση που στην ως άνω αναφερομένη σύσκεψη δεν παραστούν ή δεν συμφωνήσουν τα πολιτικά κόμματα ή οι συνασπισμοί κομμάτων, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο υποχρεούται να καθορίσει και να διαθέσει από μόνο του τους χώρους, αναλογικά και επί ίσοις όροις. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.