Εργασία καθαρισμού υδραύλακα άρδευσης Κοινότητας Μελάνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : Ειρήνη Κρασσά
Τηλέφωνο: 2285 029249
Email: irkrassa@naxos.gov.gr

Προς: Βασιλάκη Ιωάννη του Νικολάου Οικοδομικές-Χωματουργικές Εργασίες

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την
«Εργασία καθαρισμού υδραύλακα άρδευσης Κοινότητας Μελάνων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Εργασία καθαρισμού υδραύλακα άρδευσης Κοινότητας Μελάνων», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η δαπάνη, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.899,12 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα αφορά στα ακόλουθα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον.

Μέτρ.

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Καθαρισμός από φερτά υλικά, απομάκρυνση μπαζών, αποξήλωση αυτοφυής βλάστησης, γαιών κλπ m2 580 3,80 € 2.204,00
2 Κατασκευή ξηρολιθοδομής με επιμελημένη επιφάνεια, από λίθους λατομείου m3 2 67,00 134,00
 
  ΣΥΝΟΛΟ 2.338,00
  ΦΠΑ 24% 561,12
  ΤΕΛΙΚΟ 2.899,12€

Με την οικονομική προσφορά, υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει:
α) εάν οι εργασίες θα γίνονται με μηχανικά μέσα (οπότε απαιτείται και η υποβολή αδειών κυκλοφορίας και ασφαλιστήρια συμβόλαια) ή χειρωνακτικά, και
β) εάν θα απασχοληθεί προσωπικό για τις εργασίες (οπότε και με το τιμολόγιο θα πρέπει να υποβληθούν ΑΠΔ κλπ) ή θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά από τον ίδιο τον ανάδοχο
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης «Εργασία καθαρισμού υδραύλακα άρδευσης Κοινότητας Μελάνων» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου
Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.