ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 06ης/2020 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 31ης Μαρτίου 2020 με τηλεδιάσκεψη.
Αρ. Απόφ. 34/2020 Περίληψη: Καθορισμός δημοτικών ανταποδοτικών τελών ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2020 (υπ’ αριθμ. 56/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
Στη Νάξο, σήμερα στις 31-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ., ύστερα απ΄ την υπ. αρ. πρωτ. 5537/27-03-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του Ν. 3852/10 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 26, παρόντος του Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κ. Λιανού Δημήτριου, άρχισε η συνεδρίαση.
Παρόντες Σύμβουλοι: Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Μαυρομμάτης Φώτιος, Μανιός Δημήτριος, Σέργης Νικόλαος, Σιδερής Νικόλαος, Παντελιάς Ευάγγελος, Βαθρακοκοίλης Νικόλαος, Κατσαράς Ευάγγελος, Ορφανός Ηλίας, Πράσινος Δημήτριος, Γαβαλάς Ιωάννης, Ταγκούλης Ιωάννης, Χατζηανδρέου Λεονάρδος, Κορακίτης Εμμανουήλ, Μαράκης Ιωάννης, Μπρετσίας Αθανάσιος, Κάρλοβιτς Νικόλαος, Πιτταράς Αντώνιος, Μανδηλαράς Γεώργιος, Βρούτσης Βασίλειος, Βασαλάκης Αντώνιος, Φουτάκογλου Αικατερίνη, Βάβουλας Εμμανουήλ, Μαράκης Ιωάννης, Κορρές Ιωάννης, Μαργαρίτη Παρασκευή.
Απόντες Σύμβουλοι: Νομικός Νικόλαος.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς:
• Παραβρίσκονται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας: 1)Νάξου κ. Μαυρογιάννης Ευθύμιος
• Δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων: 1) Αγίου Αρσενίου κ. Σέργης Γρηγόριος, 2)Φιλωτίου κ. Κρασσάς Βασίλειος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Εγγαρών κ. Λιανός Παράσχος.
Παρών στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών ήταν ο υπάλληλος του Δήμου ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού, Γιώργος Χατζηανδρέου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγαγε προς συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη.
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τα άρθρα 75 του Ν. 3463/2006 και 72, 75 & 65 του Ν. 3852/2010, επί τη λήψης κανονιστικών αποφάσεων, όπως είναι και η παρούσα απόφαση, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεων των αρμοδίων οργάνων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ανάλογα με το περιεχόμενο αυτής. Στη περίπτωση του εν λόγω θέματος, επί του καθορισμού τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού υφισταμένων στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, αρμόδιο όργανο να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά είναι η Οικονομική Επιτροπή.
Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθμ. 56/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ιστ, όπως ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1Bv) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους. Για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης λαμβάνονται υπόψη:
Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ΒΔ 24-9/20.10.1958 “περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων”, όπου ορίζεται, ότι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δημοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες, ο δήμος δικαιούται να επιβάλλει τέλη ή δικαιώματα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την υπηρεσία ύδρευσης, τα δικαιώματα επιβάλλονται υποχρεωτικά όταν η υδροληψία παρέχεται από υπηρεσία του Δήμου. Δεν επιτρέπεται η επιβολή δικαιώματος στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται δαπάνη για την εξυπηρέτηση της υδρεύσεως σε προσωπικό ή έργα.
Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 55905 / 2019, τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167) και τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014).
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/1980 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Ο.Τ.Α. νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων», ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο δήμος για τη συντήρηση ή βελτίωση των έργων και τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη να :
1. καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία,
2. μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,
3. καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία.

Σε περίπτωση που έχει ληφθεί απόφαση αύξησης των τελών και δικαιωμάτων της κατηγορίας 03 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», παρέχεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου συνολικών εσόδων, που καθορίζεται για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι., σύμφωνα με τα ανωτέρω. Το ποσό της υπέρβασης προκύπτει από το γινόμενο του επιπλέον ποσού που αναμένεται να βεβαιωθεί για κάθε έσοδο διακριτά (με βάση την απόφαση αύξησης τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.) επί του ποσοστού είσπραξης που είχε το εν λόγω έσοδο σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του, κατά την προηγούμενη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, από το έτος που αφορά ο προς κατάρτιση προϋπολογισμός.» Δεδομένου ότι το σχέδιο Π/Υ 2020 καταρτίστηκε με μήνα κατάρτισης τον Δεκέμβριο έτους 2019 και σύμφωνα με τα ανωτέρω παρατίθενται:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης ανταποδοτικών εσόδων – εξόδων Π/Υ οικ. Έτους 2018
Κ.Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018
032 . ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 245.641,77
033 . ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 45,00
034 . ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 63.308,87
2112. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 881.998,23
2113. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 3.332,78
2114. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 20.056,28
3212. Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 1.092.770,18
3213. Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 11.902,27
3214. Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 17.972,84
5111.002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα ύδρευσης κτλ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 297.596,99
5113.003 Χρηματικό Υπόλοιπο από ανταποδοτικα υδρευσης κτλ 991.015,73
0619.005 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.622.640,94

Κ.Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018
25-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.310.744,64
25-713 . ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 53.978,27
25-811 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 177.596,58
25-8121. Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 7.750,00
25-826 . ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 988,23
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.551.057,72
25-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.551.057,72

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2.071.583,22

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Οριστική εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2019
Κ.Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 31/12/2019
032 . ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 253.740,22
033 . ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 145,00
034 . ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 89.099,82
2112. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 1.258.918,75
2113. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 3.523,72
2114. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 23.030,30
3212. Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 591.346,59
3213. Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 1,887,81
3214. Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 11.432,42
5111.002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα ύδρευσης κτλ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 415.356,87
5113.003 Χρηματικό Υπόλοιπο από ανταποδοτικά ύδρευσης κτλ 1.656.226,35
0619.005 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 89.235,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 4.390.942.,65

Κ.Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΣΜΟΣ 2019
25-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.387.688,17
25-713 . ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 204.063,57
25-811 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 294.974,32
25-8121. Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 14.880,00
25-826 . ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 64,55
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 4.106.020,23
25-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.291.189,75
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.901.670,58

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2.489.272,07
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.19, ΑΔΑ 6ΡΘΧ465ΧΘ7-ΘΛΟ, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης», τα έσοδα ύδρευσης αποχέτευσης υπολογίζονται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Συνοπτικός πίνακας εσόδων απολογιστικών στοιχείων 2018, εκτιμήσεων 2019 και Προϋπολογισμού 2020
Κ.Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 31/12/2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
032 . ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 245.641,77 253.740,22 248.428,16
033 . ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 45,00 145,00 145
034 . ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 63.308,87 89.099,82 56.010,00
2112. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 881.998,23 1.258.918,75 1.008.421,09
2113. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 3.332,78 3.523,72 3.500,00
2114. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 20.056,28 23.030,30 24.000,00
3212. Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 1.092.770,18 591.346,59 2.078.659,89
3213. Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 11.902,27 1,887,81 10.374,35
3214. Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 14.972,84 11.432,42 67.122,64
5111.002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα ύδρευσης κτλ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 297.596,99 415.356,87 264.518,36
5113.003 Χρηματικό Υπόλοιπο από ανταποδοτικά ύδρευσης κτλ 991.015,73 1.656.226,35 2.224.753,71
0619.005 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 89.235,00 89.180,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.622.640,94 4.390.942.,65 6.075.113,20
Η πρόβλεψη εσόδων για το έτος 2020, βασίζεται στους συντελεστές και τις λοιπές χρεώσεις, συμφώνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , σε ότι αναφέρει ο κανονισμός λειτουργίας της υπηρεσίας αλλά και στην νέα διαφοροποίηση των συντελεστών στο τέλος αποχέτευσης:

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Τέλος σύνδεσης ύδρευσης
α) για διατομή έως ½ της ίντσας
1. Καταστήματα – επιχειρήσεις : 80,65 €
2. Οικίες: 80,65 €
β) για διατομή από ½ έως 1 ίντσας
1. Καταστήματα – επιχειρήσεις : 161,30 €
2. Οικίες: 161,30 €

Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης

Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών ύδρευσης.
1. Επανασύνδεση από όφειλες 20,00 € (Διακοπή – επαναφορά υδροληψίας)
2. Επανασύνδεση από όφειλες 60,00 € (Αφαίρεση – επανατοποθέτηση μετρητή)
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών ύδρευσης
3. Επανασύνδεση από λοιπές περιπτώσεις 600,00 €

Τέλος διακοπής ύδρευσης

1. Τέλος προσωρινής διακοπής υδροδότησης 120,00 €
2. Τέλος οριστικής διακοπής υδροδότησης 20,00 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Πίνακας 1: οικιακό τιμολόγιο
Τέλη Ύδρευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΟΙΚΙΑ
Δημοτική Ενότητα Περίοδος Τιμολόγησης Κατανάλωση από (κμ) Κατανάλωση έως (κμ) Χρέωση €/κμ Πάγιο € Ελάχιστη χρέωση € Ελάχιστη χρέωση κμ
πρώην Δήμος Νάξου- Κουφονήσι- Ηρακλειά- Δονούσα- Σχοινούσα 4 μηνο 0 20 0,40 4,00 4,80 3
21 40 0,65
41 80 0,90
81 160 1,50
161 9999 2,50
όλες οι άλλες περιοχές 6 μηνο 0 30 0,40 6,00 7,20 3
31 60 0,65
61 120 0,90
121 240 1,50
241 9999 2,50

Πίνακας 2: τιμολόγιο για ορισμένες περιοχές
Τέλη Ύδρευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΟΙΚΙΑ- ειδικό τιμολόγιο
Δημοτική Ενότητα Περίοδος Τιμολόγησης Κατανά λωση από (κμ) Κατανά λωση έως (κμ) Χρέωση €/κμ Πάγιο € Ελάχι στη χρέωση € Ελάχιστη χρέωση κμ
Μέλανες, Γαλήνη, Εγγαρές, Κινίδαρος 6 μηνο 0 30 0,20 6,00 3,60 3
31 60 0,30
61 120 0,45
121 240 1,50
121 9999 2,50

Πίνακας 3: τιμολόγιο επιχειρήσεων
Τέλη Ύδρευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Δημοτική Ενότητα Περίοδος Τιμολόγησης Κατανά λωση από (κμ) Κατανά λωση έως (κμ) Χρέωση €/κμ Πάγιο € Ελάχιστη χρέωση € Ελάχιστη χρέωση κμ
πρώην Δήμος Νάξου- Κουφονήσι- Ηρακλειά- Δονούσα- Σχοινούσα 4 μηνο 0 40 0,70 4,00 8,40 3
41 240 1,70
241 360 2,00
361 720 2,20
721 9999 2,90
όλες οι άλλες περιοχές 6 μηνο 0 60 0,70 6,00 12,60 3
61 360 1,70
361 540 2,00
541 1080 2,20
1081 9999 2,90

Πίνακας 4: τιμολόγιο “Υπαίθριο”
Τέλη Ύδρευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΟΙΚΙΑΚΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ
Δημοτική Ενότητα Περίοδος Τιμολόγησης Κατανά λωση από (κμ) Κατανά λωση έως (κμ) Χρέωση €/κμ Πάγιο € Ελάχιστη χρέωση € Ελάχιστη χρέωση κμ
πρώην Δήμος Νάξου- Κουφονήσι- Ηρακλειά- Δονούσα- Σχοινούσα 4 μηνο 0 20 0,50 4,00 6,00 3
21 40 0,80
41 80 1,10
81 160 1,80
161 9999 3,10
όλες οι άλλες περιοχές 6 μηνο 0 30 0,50 6,00 9,00 3
31 60 0,80
61 120 1,10
121 240 1,80
241 9999 3,10
Πίνακας 5: τιμολόγιο “Πισίνες – κήποι”
Τέλη Ύδρευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΗΠΟΙ
Δημοτική Ενότητα Περίοδος Τιμολόγησης Κατανάλωση από (κμ) Κατανάλωση έως (κμ) Χρέωση €/κμ Πάγιο € Ελάχιστη χρέωση € Ελάχιστη χρέωση κμ
πρώην Δήμος Νάξου- Κουφονήσι- Ηρακλειά- Δονούσα- Σχοινούσα 4 μηνο 0 40 1,40 4,00 16,80 3
41 240 2,20
241 360 3,20
361 720 4,40
721 9999 5,80
όλες οι άλλες περιοχές 6 μηνο 0 60 1,40 6,00 25,20 3
61 360 2,20
361 540 3,20
541 1080 4,40
1081 9999 5,80

Πίνακας 6: τιμολόγιο “Στάβλος”
Τέλη Ύδρευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΣΤΑΒΛΟΣ
Δημοτική Ενότητα Περίοδος Τιμολόγησης Κατανάλωση από (κμ) Κατανάλωση έως (κμ) Χρέωση €/κμ Πάγιο € Ελάχιστη χρέωση € Ελάχιστη χρέωση κμ
πρώην Δήμος Νάξου- Κουφονήσι- Ηρακλειά- Δονούσα- Σχοινούσα 4 μηνο 0 9999 0,60 4,00 7,20 3
όλες οι άλλες περιοχές 6 μηνο 0 9999 0,60 6,00 10,80 3
Πίνακας 7: τιμολόγιο “Διάθεση σε σκάφη”
Τέλη Ύδρευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΚΑΦΗ
Δημοτική Ενότητα Περίοδος Τιμολόγησης Κατανάλωση από (κμ) Κατανάλωση έως (κμ) Χρέωση €/κμ Πάγιο € Ελάχιστη χρέωση € Ελάχιστη χρέωση κμ
πρώην Δήμος Νάξου- Κουφονήσι- Ηρακλειά- Δονούσα- Σχοινούσα 4 μηνο 0 9999 1,00 4,00 12,00 3
όλες οι άλλες περιοχές 6 μηνο 0 9999 1,00 6,00 18,00 3

 Για το κοινωνικό τιμολόγιο προβλέπεται έκπτωση 50% στους πολύτεκνους εφ’ όρου ζωής, με όριο κατανάλωσης έως 150μ3 ανά εξάμηνο, και για τους τρίτεκνους έως το 25ο έτος της ηλικίας το 3ου παιδιού, με όριο κατανάλωσης τα 120μ3 ανά εξάμηνο, όπως και για τα ΑμΕΑ με 80% αναπηρία.
 Η χρέωση για την αντικατάσταση κάθε προβληματικού υδρόμετρου με αξιόπιστο νέο προμήθειας Δήμου ορίζεται στο ποσό των €50,00 και χρέωση της επιβάρυνσης στον προσεχή λογαριασμό νερού του πελάτη.
 Όσον αφορά το ειδικό τιμολόγιο νερού για τις παροχές σε πισίνες και κήπους, προβλέπεται η δυνατότητα χρέωσης των αντίστοιχων καταναλώσεων, εάν σε περίπτωση ελέγχου αποδειχθεί η συγκεκριμένη χρήση νερού, με τις τιμές που προβλέπονται ανωτέρω, (κλιμακωτή χρέωση : 1,40-2,20-3,20-4,40-5,80€/μ3).
 Όσον αφορά τα υδρόμετρα των αγροτεμαχίων εκτός σχεδίου που αναφέρονταν παλαιότερα ως υπαίθρια, δεν επιτρέπονται πλέον σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ύδρευσης του Δήμου μας, οπότε δεν υπάρχει λόγος διάκρισής τους με διαφορετικό τιμολόγιο, αλλά αρκεί η χρέωση της κατανάλωσης νερού των υφιστάμενων παροχών, με τις κλιμακωτές τιμές που θα ισχύουν στις επιχειρήσεις (0,70-1,70-2,00-2,20-2,90€/μ3).
 Η τιμολόγηση των παροχών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις – λατομεία αδρανών υλικών – μαρμάρων κλπ. παραμένει σταθερή στα 1,47€/μ3 και στις παροχές του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στα 1,00€/μ3 ενώ στα τυροκομεία – ελαιοτριβεία κλπ. εγκαταστάσεις του αγροτικού τομέα στο 1,00 €/μ3
 Η τιμολόγηση των παροχών που βρίσκονται στο ειδικό φρεάτιο εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης και συγκεκριμένα στο χώρο της μικρής προβλήτας παραμένει σταθερή στα 1,47€/μ3 .
 Το ποσό της εγγύησης για αλλαγή υπόχρεου κατανάλωσης (Ιδιοκτήτη με ενοικιαστή) ορίζεται στα 100,00 €.
 Πρόστιμο παράνομης σύνδεσης ύδρευσης ορίζεται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου το ποσό των 2.000,00 € και σε αυτόν που έκανε την παράνομη σύνδεση (π.χ. υδραυλικό) το ποσό των 3.000,00 €.
 Η άσκοπη και αλόγιστη χρήση νερού, θεωρείται παράβαση με πρόστιμο που ορίζεται στα 200,00 € και για υπότροπη μέσα στην ιδία περίοδο στα 400,00€.

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Τέλος σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο σε όλη την επικράτεια του Δήμου

1. Καταστήματα – επιχειρήσεις : 3,52 €/μ2
2. Οικίες: 1,76 €/μ2

Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο δύναται να καταβληθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις με ελαχίστη δόση τα 200,00 €.

Στην περίπτωση παράνομων συνδέσεων επιβάλλεται πρόστιμο όμοιο με αυτό της παράνομης σύνδεσης ύδρευσης

Τέλος Αποχέτευσης σε όλη την επικράτεια του Δήμου

Τέλος χρήσης Αποχέτευσης ορίζεται σε ποσοστό 20% του αντίστοιχου τέλους ύδρευσης για όλα τα ακίνητα που έχουν συνδεθεί με το δίκτυο ή δεν έχουν συνδεθεί με δική τους υπαιτιότητα. Εξαιρουμένων των περιοχών που δεν έχουν δίκτυο.

Σε τυχόν περιπτώσεις επιβάρυνσης του δικτύου αποχέτευσης από καταναλώσεις ιδιωτικών υδάτων το τέλος αποχέτευσης ορίζεται :

α) Στην περίπτωση που έχουν υδρομετρητή για το ιδιωτικό νερό στο 20% της καταγεγραμμένης ποσότητας
και β) στην περίπτωση που δεν υπάρχει υδρομετρητής

1. Καταστήματα – επιχειρήσεις : 1,00 €/μ2 ανά έτος
2. Οικίες: 0,40 €/μ2 ανά έτος

Τέλος επεξεργασίας βοθρολυμάτων

Στις περιπτώσεις παράδοσης βοθρολυμάτων από ιδιώτες στις εγκαταστάσεις των ΒΙΟ.ΚΑ. του Δήμου
ορίζεται :
1. Τριάξονα βυτιοφόρα χωρητικότητας έως 16μ³ λυμάτων : 16,00 €/ανά φορτίο
2. Τριάξονα βυτιοφόρα χωρητικότητας έως 20μ³ λυμάτων : 20,00 €/ανά φορτίο
3. Συρόμενα βυτιοφόρα χωρητικότητας έως 25μ³ λυμάτων : 25,00 €/ανά φορτίο

Σε περίπτωση μη απόθεσης λυμάτων στους ΒΙΟ.ΚΑ. επιβάλλεται πρόστιμο 500,00€ ανά παράβαση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Συνοπτικός πίνακας εξόδων απολογιστικών στοιχείων 2018, εκτιμήσεων 2019 και Προϋπολογισμού 2020 που καλύπτονται από το ανταποδοτικό τέλος
Κ.Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 31/12/2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
25-60 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 427.216,83 579.676,59 671.174,77
25-61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 128.387,26 91.364,43 253.322,43
25-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 636.287,12 578.417,01 1.971.170,39
25-63 . ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 2.923,00 3.523,00 5.123,00
25-64 . ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8.578,90 8.182,14 46.000,00
25-65 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 0,00 0,00 0,00
25-66 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 107.351,53 126.525,00 478.059,67
25-71 . ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 53.978,27 204.063,57 775.906,40
25-73 . ΕΡΓΑ 0,00 0,00 170.233,52
25-74 . ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 36.321,72
25-75 . ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 0,00 0,00 0,00
25-81 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 185.346,58 309.854,32 264.518,36
25-826 . ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 988,23 64,55 1000
25-85 . ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 0,00 0,00 1.402.282,94
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.551.057,72 1.901.670,58 6.075.113,20

Οπότε τα έσοδα και τα έξοδα για το έτος 2020 διαμορφώνονται ως εξής:
ΕΣΟΔΑ 2020: 6.075.113,20 €
ΕΞΟΔΑ 2020 : 6.075.113,20 €

Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α :

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, και όπως απαιτείται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.19, ΑΔΑ 6ΡΘΧ465ΧΘ7-ΘΛΟ, του Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα την «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων -Οικονομικού Έτους 2020», τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2020, εκτιμάται ότι θα καλύψουν τις προβλεπόμενες ανάγκες δαπανών της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης του έτους 2020. Συνεπώς, δεν απαιτείται αναπροσαρμογή / διαφοροποίηση των συντελεστών χρέωσης για το οικονομικό έτος 2020, προκειμένου να ισοσκελιστούν τα προβλεπόμενα έσοδα της ανταποδοτικής υπηρεσίας με τις προβλεπόμενες δαπάνες.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ

Β1 . Οι συντελεστές των Δημοτικών Τελών ύδρευσης αποχέτευσης για το 2020
Για το 2020 προτείνεται να παραμείνουν σταθεροί οι ισχύοντες συντελεστές ήτοι:

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Τέλος σύνδεσης ύδρευσης

α) για διατομή έως ½ της ίντσας
1. Καταστήματα – επιχειρήσεις : 80,65 €
2. Οικίες: 80,65 €
β) για διατομή από ½ έως 1 ίντσας
1. Καταστήματα – επιχειρήσεις : 161,30 €
2. Οικίες: 161,30 €

Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης

Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών ύδρευσης.
4. Επανασύνδεση από όφειλες 20,00 € (Διακοπή – επαναφορά υδροληψίας)
5. Επανασύνδεση από όφειλες 60,00 € (Αφαίρεση – επανατοποθέτηση μετρητή)
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών ύδρευσης
6. Επανασύνδεση από λοιπές περιπτώσεις 600,00 €

Τέλος διακοπής ύδρευσης

3. Τέλος προσωρινής διακοπής υδροδότησης 120,00 €
4. Τέλος οριστικής διακοπής υδροδότησης 20,00 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Πίνακας 1: οικιακό τιμολόγιο
Τέλη Ύδρευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΟΙΚΙΑ
Δημοτική Ενότητα Περίοδος Τιμολόγησης Κατανάλωση από (κμ) Κατανάλωση έως (κμ) Χρέωση €/κμ Πάγιο € Ελάχιστη χρέωση € Ελάχιστη χρέωση κμ
πρώην Δήμος Νάξου- Κουφονήσι- Ηρακλειά- Δονούσα- Σχοινούσα 4 μηνο 0 20 0,40 4,00 4,80 3
21 40 0,65
41 80 0,90
81 160 1,50
161 9999 2,50
όλες οι άλλες περιοχές 6 μηνο 0 30 0,40 6,00 7,20 3
31 60 0,65
61 120 0,90
121 240 1,50
241 9999 2,50
Πίνακας 2: τιμολόγιο για ορισμένες περιοχές
Τέλη Ύδρευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΟΙΚΙΑ- ειδικό τιμολόγιο
Δημοτική Ενότητα Περίοδος Τιμολόγη σης Κατανά λωση από (κμ) Κατανά λωση έως (κμ) Χρέωση €/κμ Πάγιο € Ελάχιστη χρέωση € Ελάχιστη χρέωση κμ
Μέλανες, Γαλήνη, Εγγαρές, Κινίδαρος 6 μηνο 0 30 0,20 6,00 3,60 3
31 60 0,30
61 120 0,45
121 240 1,50
121 9999 2,50

Πίνακας 3: τιμολόγιο επιχειρήσεων
Τέλη Ύδρευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Δημοτική Ενότητα Περίοδος Τιμολόγη σης Κατανά λωση από (κμ) Κατανά λωση έως (κμ) Χρέω ση €/κμ Πάγιο € Ελάχιστη χρέωση € Ελάχιστη χρέωση κμ
πρώην Δήμος Νάξου- Κουφονήσι- Ηρακλειά- Δονούσα- Σχοινούσα 4 μηνο 0 40 0,70 4,00 8,40 3
41 240 1,70
241 360 2,00
361 720 2,20
721 9999 2,90
όλες οι άλλες περιοχές 6 μηνο 0 60 0,70 6,00 12,60 3
61 360 1,70
361 540 2,00
541 1080 2,20
1081 9999 2,90

Πίνακας 4: τιμολόγιο “Υπαίθριο”
Τέλη Ύδρευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΟΙΚΙΑΚΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ
Δημοτική Ενότητα Περίοδος Τιμολόγη σης Κατανά λωση από (κμ) Κατανά λωση έως (κμ) Χρέωση €/κμ Πάγιο € Ελάχιστη χρέωση € Ελάχιστη χρέωση κμ
πρώην Δήμος Νάξου- Κουφονήσι- Ηρακλειά- Δονούσα- Σχοινούσα 4 μηνο 0 20 0,50 4,00 6,00 3
21 40 0,80
41 80 1,10
81 160 1,80
161 9999 3,10
όλες οι άλλες περιοχές 6 μηνο 0 30 0,50 6,00 9,00 3
31 60 0,80
61 120 1,10
121 240 1,80
241 9999 3,10

Πίνακας 5: τιμολόγιο “Πισίνες – κήποι”
Τέλη Ύδρευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΗΠΟΙ
Δημοτική Ενότητα Περίοδος Τιμολόγη σης Κατανά λωση από (κμ) Κατανά λωση έως (κμ) Χρέωση €/κμ Πάγιο € Ελάχιστη χρέωση € Ελάχιστη χρέωση κμ
πρώην Δήμος Νάξου- Κουφονήσι- Ηρακλειά- Δονούσα- Σχοινούσα 4 μηνο 0 40 1,40 4,00 16,80 3
41 240 2,20
241 360 3,20
361 720 4,40
721 9999 5,80
όλες οι άλλες περιοχές 6 μηνο 0 60 1,40 6,00 25,20 3
61 360 2,20
361 540 3,20
541 1080 4,40
1081 9999 5,80

Πίνακας 6: τιμολόγιο “Στάβλος”
Τέλη Ύδρευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΣΤΑΒΛΟΣ
Δημοτική Ενότητα Περίοδος Τιμολόγη σης Κατανά λωση από (κμ) Κατανά λωση έως (κμ) Χρέωση €/κμ Πάγιο € Ελάχιστη χρέωση € Ελάχιστη χρέωση κμ
πρώην Δήμος Νάξου- Κουφονή σι- Ηρακλειά- Δονούσα- Σχοινούσα 4 μηνο 0 9999 0,60 4,00 7,20 3
όλες οι άλλες περιοχές 6 μηνο 0 9999 0,60 6,00 10,80 3

Πίνακας 7: τιμολόγιο “Διάθεση σε σκάφη”
Τέλη Ύδρευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΚΑΦΗ
Δημοτική Ενότητα Περίοδος Τιμολόγησης Κατανά λωση από (κμ) Κατανά λωση έως (κμ) Χρέωση €/κμ Πάγιο € Ελάχιστη χρέωση € Ελάχιστη χρέωση κμ
πρώην Δήμος Νάξου- Κουφονή σι- Ηρακλειά- Δονούσα- Σχοινούσα 4 μηνο 0 9999 1,00 4,00 12,00 3
όλες οι άλλες περιοχές 6 μηνο 0 9999 1,00 6,00 18,00 3
 Για το κοινωνικό τιμολόγιο προβλέπεται έκπτωση 50% στους πολύτεκνους εφ’ όρου ζωής, με όριο κατανάλωσης έως 150μ3 ανά εξάμηνο, και για τους τρίτεκνους έως το 25ο έτος της ηλικίας το 3ου παιδιού, με όριο κατανάλωσης τα 120μ3 ανά εξάμηνο, όπως και για τα ΑμΕΑ με 80% αναπηρία.
 Η χρέωση για την αντικατάσταση κάθε προβληματικού υδρομέτρου με αξιόπιστο νέο προμήθειας Δήμου ορίζεται στο ποσό των €50,00 και χρέωση της επιβάρυνσης στον προσεχή λογαριασμό νερού του πελάτη.
 Όσον αφορά το ειδικό τιμολόγιο νερού για τις παροχές σε πισίνες και κήπους, προβλέπεται η δυνατότητα χρέωσης των αντίστοιχων καταναλώσεων, εάν σε περίπτωση ελέγχου αποδειχθεί η συγκεκριμένη χρήση νερού, με τις τιμές που προβλέπονται ανωτέρω, (κλιμακωτή χρέωση : 1,40-2,20-3,20-4,40-5,80€/μ3).
 Όσον αφορά τα υδρόμετρα των αγροτεμαχίων εκτός σχεδίου που αναφέρονταν παλαιότερα ως υπαίθρια, δεν επιτρέπονται πλέον σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ύδρευσης του Δήμου μας, οπότε δεν υπάρχει λόγος διάκρισής τους με διαφορετικό τιμολόγιο, αλλά αρκεί η χρέωση της κατανάλωσης νερού των υφιστάμενων παροχών, με τις κλιμακωτές τιμές που θα ισχύουν στις επιχειρήσεις (0,70-1,70-2,00-2,20-2,90€/μ3).
 Η τιμολόγηση των παροχών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις – λατομεία αδρανών υλικών – μαρμάρων κλπ. παραμένει σταθερή στα 1,47€/μ3 και στις παροχές του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στα 1,00€/μ3 ενώ στα τυροκομεία – ελαιοτριβεία κλπ. εγκαταστάσεις του αγροτικού τομέα στο 1,00 €/μ3
 Το ποσό της εγγύησης για αλλαγή υπόχρεου κατανάλωσης (Ιδιοκτήτη με ενοικιαστή) ορίζεται στα 100,00 €
 Πρόστιμο παράνομης σύνδεσης ύδρευσης ορίζεται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου το ποσό των 2.000,00 € και σε αυτόν που έκανε την παράνομη σύνδεση (π.χ. υδραυλικό) το ποσό των 3.000,00 €.
 Η άσκοπη και αλόγιστη χρήση νερού, θεωρείται παράβαση με πρόστιμο που ορίζεται στα 200,00 € και για υπότροπη μέσα στην ιδία περίοδο στα 400,00€.

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Τέλος σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο σε όλη την επικράτεια του Δήμου

1. Καταστήματα – επιχειρήσεις : 3,52 €/μ2
2. Οικίες: 1,76 €/μ2

Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο δύναται να καταβληθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις με ελαχίστη δόση τα 200,00 €.

Στην περίπτωση παράνομων συνδέσεων επιβάλλεται πρόστιμο όμοιο με αυτό της παράνομης σύνδεσης ύδρευσης

Τέλος Αποχέτευσης σε όλη την επικράτεια του Δήμου

Τέλος χρήσης Αποχέτευσης ορίζεται σε ποσοστό 20% του αντίστοιχου τέλους ύδρευσης για όλα τα ακίνητα που έχουν συνδεθεί με το δίκτυο ή δεν έχουν συνδεθεί με δική τους υπαιτιότητα. Εξαιρουμένων των περιοχών που δεν έχουν δίκτυο.

Σε τυχόν περιπτώσεις επιβάρυνσης του δικτύου αποχέτευσης από καταναλώσεις ιδιωτικών υδάτων το τέλος αποχέτευσης ορίζεται :

α) Στην περίπτωση που έχουν υδρομετρητή για το ιδιωτικό νερό στο 20% της καταγεγραμμένης ποσότητας
και β) στην περίπτωση που δεν υπάρχει υδρομετρητής

1. Καταστήματα – επιχειρήσεις : 1,00 €/μ2 ανά έτος
2. Οικίες: 0,40 €/μ2 ανά έτος

Τέλος επεξεργασίας βοθρολυμάτων

Στις περιπτώσεις παράδοσης βοθρολυμάτων από ιδιώτες στις εγκαταστάσεις των ΒΙΟ.ΚΑ. του Δήμου ορίζεται :
1. Τριάξονα βυτιοφόρα χωρητικότητας έως 16μ³ λυμάτων :16,00 €/ανά φορτίο
2. Τριάξονα βυτιοφόρα χωρητικότητας έως 20μ³ λυμάτων :20,00 €/ανά φορτίο
3. Συρόμενα βυτιοφόρα χωρητικότητας έως 20μ³ λυμάτων :25,00 €/ανά φορτίο
Σε περίπτωση μη απόθεσης λυμάτων στους ΒΙΟ.ΚΑ. επιβάλλεται πρόστιμο 500,00€ ανά παράβαση.
Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από τα ανωτέρω και αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 ((Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες) και 75 (Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/,
3. Το άρθρο 11 «Ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών» του Ν. 4623/19,
4. Το άρθρο 185 «Έννοια, περιεχόμενο και τρόπος καθορισμού ανταποδοτικών τελών» του Ν. 4555/18,
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 90814/19-12-2019 εγκύκλιο αρ. 117 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων και εισφορών»,
6. Την από 06-03-2020 σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διατήρηση των συντελεστών ανταποδοτικών τελών ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020, σύμφωνα με την από 06-03-2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως αυτή αναλυτικά καταχωρείται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
Η από 15-3-2019 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών και Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων , έχει ως εξής:

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση:
Κορρές Ιωάννης: Διαφωνούμε με την κλιμακωτή τιμολόγηση, εμείς λέμε για ενιαία τιμολόγηση προς τα κάτω και μέσω της σωστής διαχείρισης του νερού να μην υπάρχει σπατάλη, αλλά αυτή η μείωση μπορεί να καλυφθεί με μεγαλύτερη τιμολόγηση εκεί που χρειάζεται.
Λεονάρδος Χατζήανδρεου: Κάνω την ίδια πρόταση για την μείωση του 12% στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις με την διαδικασία που είπαμε στα δημοτικά τέλη.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Ν. Μαράκης και Μπερτσιάς Αθανάσιος δήλωσαν ότι υπερψηφίζουν με την δέσμευση του Δημάρχου ότι έχει την πολιτική βούληση να κάνει γενναιότερη μείωση λόγω του κορωνοϊού στο κυβικό.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020).
3. Το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
4. Το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5. Την υπ’ αριθμ. 56/2019 (ΑΔΑ:6ΒΞΓΩΚΗ-ΠΤ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
6. Την απο 06-03-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Ν. 3463/2006.
8. Τις διατάξεις των άρθρων 65,67, 72 του Ν. 3852/2010 ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
9. Το άρθρο 11 «Ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών» του Ν. 4623/19,
10. Το άρθρο 185 «Έννοια, περιεχόμενο και τρόπος καθορισμού ανταποδοτικών τελών» του Ν. 4555/18,
11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 90814/19-12-2019 εγκύκλιο αρ. 117 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων και εισφορών».
12. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος κ Κορρές Ιωάννης
Τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2020 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 56/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 34/2020.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη:
Μαυρομμάτης Φώτιος Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Μαυρομμάτης Φώτιος, Μανιός Δημήτριος, Σέργης Νικόλαος, Σιδερής Νικόλαος, Παντελιάς Ευάγγελος, Βαθρακοκοίλης Νικόλαος, Κατσαράς Ευάγγελος, Ορφανός Ηλίας, Πράσινος Δημήτριος, Γαβαλάς Ιωάννης, Ταγκούλης Ιωάννης, Χατζηανδρέου Λεονάρδος, Κορακίτης Εμμανουήλ, Μαράκης Ν. Ιωάννης, Μπρετσίας Αθανάσιος, Κάρλοβιτς Νικόλαος, Πιτταράς Αντώνιος, Μανδηλαράς Γεώργιος, Βρούτσης Βασίλειος, Βασαλάκης Αντώνιος, Φουτάκογλου Αικατερίνη, Βάβουλας Εμμανουήλ, Μαράκης Β. Ιωάννης, Κορρές Ιωάννης, Μαργαρίτη Παρασκευή.

Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.