ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             Νάξος, 04/08/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                           Αρ. Πρωτ: 16022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1.       Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2.       Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Φιλωτίου, Αγίου Αρσενίου, Δονούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

3.       Προς τον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Σκαδού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 09  Αυγούστου  2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Έγκριση ή μη δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πολυετίας  για την επιχορήγηση Ιατρού του Κέντρου Υγείας – Νοσοκομείου Νάξου.

2.       Λήψη απόφασης για την έγκριση δημιουργίας νέων τραπεζικών λογαριασμών σε Τραπεζικά Ιδρύματα και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνησή τους.

3.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο δημοτικό σχολείο Δ.Κ. Φιλωτίου».

4.       Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: « Διαμόρφωση – Ανακατασκευή κεντρικού δρόμου οικισμού Αγ. Αρσενίου Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».

5.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας».

6.       Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών  για την εκτέλεση της υπηρεσίας ελεγκτή δεξαμενών και πηγών νήσου Νάξου.

7.       Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  προμήθειας λιπαντικών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2017.

8.       Λήψη κανονιστικής απόφασης για την χορήγηση αδειών βοσκής εντός προστατευόμενων γεωργικών ζωνών στην Τ. Κ. Σκαδού.

9.       Λήψη απόφασης για την διάθεση πιστώσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

10.   Έγκριση ή μη διενέργειας εκδηλώσεων και διάθεση πιστώσεων δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονομικού έτους 2017 για την κάλυψη των απαιτούµενων δαπανών.

11.   Έγκριση ή μη διενέργειας εκδηλώσεων και διάθεση πιστώσεων δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονομικού έτους 2017 για την κάλυψη  δαπανών παράθεσης γευμάτων.

12.   Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.

13.   Λήψη απόφασης περί: Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2017, Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 και τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2017.

14.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής και επαναβεβαίωσης οφειλής δαπάνης διακλάδωσης δικτύου αποχέτευσης Δονούσας.

15.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής παράβασης Κ.Ο.Κ.

16.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλών από τέλη παρεπιδημούντων.

17.   Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Λεγάκη Νικόλαου για διαγραφή τελών νεκροταφείου.

18.   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

19.   Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής δηµοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών.

20.   Λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.  για το οικονομικό έτος 2017.

21.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 52/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Ο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, του νομικού προσώπου.

22.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 61/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Ο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, του νομικού προσώπου.

23.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 50/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017 της επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.