Προμήθεια τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΔΚ ΦΙΛΩΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                     Νάξος: 5/9/2017
ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ Αριθ. Πρωτ. :1095
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΚ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΔΚ ΦΙΛΩΤΙΟΥ»

       Ο Πρόεδρος του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, έχοντας υπόψη την υπ’αριθμ. 64/2017 απόφαση του ΔΣ του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο Γιάγκος Γρατσίας ΔΚ Φιλωτίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) , προϋπολογισμού 95.579,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% . Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 28/09/2017και ώρα 15.00 στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 ΦΕΚ/Α/29/05/2013,στο άρθρο 11της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), το νόμο 4412/2016. Η διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση στο δικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Nάξου & ΜΚ στη διεύθυνση e-naxos.eu. cpv: 39293400-6

Ο Πρόεδρος

ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Συνημμένα Έγγραφα 

 

 

 

Σχόλια are closed.