ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ      ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

( Συνοπτικό)Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, »σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 31.158,72€  ευρώ   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ 96 /2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ΑΔΑ  :ΩΟΡΟΚΗ-ΣΟ6

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την  Τετάρτη  07-06- 2017 και ώρα 11.00π.μ. π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Νάξου  που βρίσκεται στην Χώρα της Νάξου.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην  ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ,  Τ.Κ. 84300 , Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης  καθώς και η μελέτη είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική, μία ημερήσια νομαρχιακή και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα.

Συνημμένα έγγραφα

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εμμανουήλ Νικ.Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.