ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                              Νάξος, 27/10/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                  Αρ. Πρωτ: 23495

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 27 Οκτωβρίου  2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση μελέτης  του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδού στην Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου» και κατάθεση φακέλου – πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση του εν λόγω έργου στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού».

Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος κρίνεται ως κατεπείγουσα, λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση του εν θέματι έργου, στις 31 Οκτωβρίου 2017. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.