ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 3/11/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 24148

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 07 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου  του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για την λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

2.    Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης-αξιολόγησης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση για τις υποστηρικτικές εργασίες για την σύνταξη των ισολογισμών και των  οικονομικών καταστάσεων ετών 2015 2016 σύμφωνα με τη διπλογραφική μέθοδο.

3.    Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης –αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς του ανοικτού διαγωνισμού   για την δημόσια σύμβαση υπηρεσίας: <Λειτουργία ΧΥΤΑ Νάξου>.

4.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εργασία: « Συντήρηση κεντρικών συστημάτων θέρμανσης Σχολείων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (για τη σχολική περίοδο 2017-2018).

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή μισθωμάτων μετά από χρήση ακινήτου για το Αρχείο Δόμησης Νάξου και Μικρών Κυκλάδων .

6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή μισθωμάτων μετά από χρήση χώρου για τις αναγκαίες παρεμβάσεις στο χώρο διάθεσης απορριμμάτων στην περιοχή Τιμίου Σταυρού Δήμου  Νάξου και Μικρών Κυκλάδων .

7.    Ορισμός δικαστικού επιμελητή στο Νομό Ευρυτανίας για την επίδοση εγγράφων Οικονομικής Υπηρεσίας.

8.    Λήψη απόφασης περί ακύρωσης ή μη των 336/2017 και 338/2017 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω οδηγίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και της ΕΑΑΔΗΣΥ  επί της διαδικασίας για την ανάθεση μικρών έργων.

9.    Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

10. Έγκριση ή μη διάθεσης πιστώσεων από δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

11. Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

12. Εισήγηση προς Δ.Σ. τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 

Ο Δήμαρχος

& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.