ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ημερομηνία: 06/11/2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ 24223
Τμήμα Κτιριακών έργων , Κοινοχρήστων χώρων & Οδοποιίας
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Δήμου Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Πληροφορίες : Ραβιόλου Ανδριανή
Τηλέφωνο : 2285360118
Fax : 2285023570
E-mail : araviolou@naxos.gov.gr

Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Έργο: «Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Δ.Ε Κουφονησίων»
Σχετ.: α. Με αρ.1003/2017 (ΑΔΑ:ΩΡΜΞΩΚΗ-2ΚΛ) Απόφαση Δημάρχου περί έγκριση κατασκευής, μελέτης – συντασσόμενων τευχών και καθορισμού τρόπου ανάθεσης έργου
β. Με αρ. 187/9-8-17 (ΑΔΑ: Ω3ΗΤΩΚΗ-1Υ8) Απόφαση Δ.Σ. περί συγκρότησης επιτροπών δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων
γ. Την από 1115/30-10-2017 απόφαση Δημάρχου ματαίωση της κλήρωσης.

Σε συνέχεια του (α) σχετικού και στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρ. 118, του ν.4412/16 και του άρ.4, παρ.4.3.1, της με αρ. ΔΝΣγ/οικ.15299/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ 900/Β/17.03.2017) απόφασης ΥΠΥΜΕ,
Ανακοινώνουμε
τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του «Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων» (ΚΗΣΚ), την Τρίτη στις 07/11/2017 και ώρα 11:00πμ.

Παρακαλούνται τα μέλη της σχετικής επιτροπής που ορίστηκαν με τη (β) σχετική, για την ενημέρωση και τις ενέργειές τους.

Ο Δήμαρχος
καα
Λιανός Δημήτριος
Αντιδήμαρχος

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
 Μέλη Επιτροπής δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων
 Φ.Ε.
 Χ.Α.

Σχόλια are closed.