ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 01/12/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 26768

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 07 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδών του Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων.

2.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Ειδικού Σχολείου Νάξου.

3.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Νάξου.

4.    Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

5.    Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία «Συγκοινωνιακό έργο 2017-2018 για τη Δ.Ε. Νάξου».

6.    Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία «Συγκοινωνιακό έργο 2017-2018 για τη Δ.Ε. Δρυμαλίας.

7.    Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία «Συντήρηση – παρακολούθηση καλής λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης Δ.Ε. Δονούσας 2017-2019».

8.    Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία «Συντήρηση – παρακολούθηση καλής λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης Δ.Ε. Κουφονησίων 2017-2019».

9.    Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία «Συντήρηση – παρακολούθηση καλής λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης Δ.Ε. Σχοινούσας 2017-2019».

10. Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία «Εργασίες παρακολούθησης, συντήρησης και καλής λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ και αντλιοστασίων Δ.Κ. Κουφονησίων».

11. Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια συστημάτων τηλεπαρακολούθησης και αυτοματισμών ΒΙΟ.ΚΑ».

12. Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία «Συμβόλαια υποστήριξης 2018 για τα προγράμματα ACE ERP eCM».

13. Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία «Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές εργασίες για τις υπηρεσίες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

14. Έγκριση δαπανών δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή.

15. Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

16. Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

17. Εισήγηση προς Δ.Σ. τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικ.  έτους 2017.

18. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων – έτος 2018.

19. Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Δονούσας.

20. Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Κουφονησίων.

21. Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Ηρακλειάς.

22. Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Σχοινούσας.

23. Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υλικών (χρώματα) για την υπηρεσία καθαριότητας.

 

Ο Δήμαρχος        & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.