ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 25/01/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 1393
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κωδ.: 84300
Πληροφορίες: Βερνίκου Ν.
Τηλ.: 2285360128
Fax: 2285023570
E-mail: nvenikou@naxos.gov.gr

ΠΡΟΣ:
1.Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα
E-mail: site-support@yme.gov.gr
2.Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο τεχνολογίας, πληροφορικής & επικοινωνιών
Ενταύθα
E-mail: iservos@naxos.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.
Σχετική μελέτη: «Επανακαθορισμού χωροθέτησης κάδων απορριμμάτων και καθορισμός βέλτιστων διαδρομών απορριμματοφόρων»

Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν την διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του σχετικού συνοπτικού διαγωνισμού.
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την εκπόνηση της μελέτης:
Επανακαθορισμού χωροθέτησης κάδων απορριμμάτων και καθορισμός βέλτιστων διαδρομών απορριμματοφόρων (CPV:71335000-5) προϋπολογισμού 13.895,36€.
Η μελέτη είναι ενταγμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2017, για πολυετής δαπάνη από πόρους του Δήμου.
Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας.

Ο Διευθυντής Δ.Π.

Γρυλλάκης Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 Χ.Α.
 Φ.Ε.

Σχόλια are closed.