ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

3.Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/08.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την 31 Μαίου 2012, ώρα 10:00 θα διεξάγει κλήρωση :

για την αντικατάσταση του κ. Ζουγανέλη Εμμανουήλ από τις επιτροπές διεξαγωγής διαγωνισμών λόγω κωλύματος συμμετοχής,(αρίθμ. 58/2012 και 59/2012  Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής)  και οι οποίες αφορούν τα έργα :

α)Αντικατάσταση κουφωμάτων και στεγάνωση δώματος Γυμνασίου Σκαδού.

β)Πλακοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ.Μελάνων και Τ.Κ. Χαλκείου  

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu).  

                                                         Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.
                                                           Ζουγανέλης Εμμανουήλ                                              
                                                         Αρχιτέκτων Μηχανικός  

Comments are closed.