ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προτίθεται να χορηγήσει διατακτικές προμήθειας αναγκαίων ειδών διατροφής σε άπορους δημότες- μονίμους κατοίκους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. Το ύψος των διατακτικών θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δικαιούχοι των διατακτικών είναι:

1.                  Οι κάτοχοι Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφαλίστου, το οποίο να είναι σε ισχύ, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000,00€ προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο.

2.                  Μονογονεϊκές οικογένειες (άνδρες ή γυναίκες εν χηρεία με ανήλικα τέκνα, άγαμες μητέρες με ανήλικα τέκνα, διαζευγμένοι που έχουν την επιμέλεια ανήλικων τέκνων) καθώς και πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα τουλάχιστον ανήλικα τέκνα, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000,00€ προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο.

3.                  Ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000,00 € προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο.

4.                  Ειδικές περιπτώσεις ενδεών συμπολιτών μας (ορφανά παιδιά – μοναχικοί – υπέργηροι – εγκαταλελειμμένοι – ασθενείς), που θα τεκμηριώνονται με έκθεση κοινωνικής έρευνας των Κοινωνικών Λειτουργών των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» που υλοποιούνται στο Δήμο μας.  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (αρμόδια κα Πρωτονοταρίου Αικατερίνη- τηλέφωνο: 2285360150) μέχρι και την Παρασκευή 9/12/2011, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1.      Αίτηση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από το Δήμο.

2.      Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, με την προσκόμιση και το πρωτοτύπου.

3.      Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2011, με την προσκόμιση και του πρωτοτύπου, ή – σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη υποβολής, θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. Νάξου.

4.      Αντίγραφο Εντύπων Ε1 και Ε2 οικ. έτους 2011, με την προσκόμιση και των πρωτοτύπων.

5.      Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, μόνο στην περίπτωση που δεν προκύπτει από το εκκαθαριστικό.

6.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Β. ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1, θα υποβάλουν επιπλέον:

Αντίγραφο της πρώτης σελίδας και της σελίδας θεώρησης του Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφαλίστου, με την προσκόμιση και του πρωτοτύπου.

Γ. ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3, θα υποβάλουν επιπλέον:

Αντίγραφο Απόφασης Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕ.Π.Α. με την οποία να καθορίζεται το ποσοστό αναπηρίας, με την προσκόμιση και της πρωτότυπης απόφασης.

Για όλες τις περιπτώσεις δικαιούχων, η ύπαρξη προστατευόμενου τέκνου αποδεικνύεται με βεβαίωση σπουδών ή απόφαση καθορισμού αναπηρίας άνω του 67%.

Ο Δήμαρχος
κ.α.α  Τοτόμης Πρωτονοτάριος   Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.