ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

O Δήμος Νάξου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  κατά ομάδες τιμών (άρθρο 4.β του Ν.3669/08)  για την εκτέλεση του έργου:
αποκατασταση χ.α.δ.α. Δημου ΝΑΞΟΥ στη ΘΕΣΗ «ΜΟΘΩΝΙ»

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 57.640,71 Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 35.896,36€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.461,35€
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.353,66€
Αναθεώρηση 978,90€
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 7.950,44 € 
Η δημοπρασία θα γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου του έτους 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του Δημαρχιακού Μεγάρου Νάξου, Χώρα Νάξου.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις, κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στις τάξεις :
Α1 ή Α2 ή 1η για έργα κατηγορίας Υδραυλικών ή Οδοποιίας καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα,
καθώς και αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για την ανάληψη αναλόγων έργων Υδραυλικών και Οδοποιίας και με υποβολή πέραν των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικών και όσων ακόμη αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της Διακήρυξης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 974,23  Ευρώ, με χρόνο ισχύος τουλάχιστον μέχρι 21/04/2011, σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί από το ΤΣΜΕΔΕ ή Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν νόμιμα στις χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα ή τουλάχιστον να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική και θα απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Δήμο Νάξου και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93).
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών του διαγωνισμού (τευχών δημοπράτησης, μελέτης, κλπ.) και να παραλάβουν αναλυτική διακήρυξη, τεύχη δημοπράτησης καθώς και έντυπο οικονομικής προσφοράς μέχρι και την 16η Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Πέμπτη, μετά από αίτηση με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, δ/νση, τηλ., φαξ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού προσερχόμενοι στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νάξου, τηλ. 2285360117, πληροφορίες Σιδερή Ελισάβετ. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) ΕΥΡΩ. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Νάξου. 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Nάξος, 31 Αυγούστου 2010
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ

     κ.α.α. 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.