Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για απεντόμωση και μυοκτονία  φρεατίων αποχέτευσης και λοιπών χώρων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος  6-8-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αρ. πρωτ.13345

 

Προς:  Κάθε ενδιαφερόμενο

 

                                                                 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

«Απεντόμωση και μυοκτονία  φρεατίων αποχέτευσης και λοιπών χώρων , κτιρίων και

αποθηκών Δήμου Νάξου και ΜΚ »

 

  

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για «Απεντόμωση και μυοκτονία  φρεατίων αποχέτευσης και λοιπών χώρων ,κτιρίων και αποθηκών Δήμου Νάξου και ΜΚ » με ενδεικτικό προϋπολογισμό  6.844,80   συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από Τρίτη 6 Αυγούστου 2019 έως και Τρίτη 20 Αυγούστου 2019 και ώρα 14.00 μ.μ.

 

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

  1. Φορολογική ενημερότητα

 

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

 

Συνημμένα Έγγραφα 

 

 

Σχόλια are closed.