15/05/2009

Προμήθεια δικτύων ηλεκτροφωτισμού

Τίτλος: Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάξου 2009 Καταληκτική Ημερομηνία Διαγωνισμού: 20/05/2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 Για να κατεβάσετε την προκήρυξη […]
13/05/2009

Σύμβαση Εργασίας

Κατεβάστε και συμπληρώστε το έγγραφο της σύμβασης εργασίας επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο. Έγγραφο σύμβασης εργασίας
13/05/2009

Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής

  Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου (όλων των σελίδων) με την εθνική θεώρηση εισόδου όπου απαιτείται. Παράβολο σύμφωνα με […]
13/05/2009

Ανεξάρτητη Οικονομική δραστηριότητα – Ανανέωση άδειας διαμονής

  Υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας ότι συνεχίζει να ασκεί την ίδια οικονομική δραστηριότητα. Άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας από τον αρμόδιο φορέα. Βεβαίωση εγγραφής στο […]
13/05/2009

Άδεια διαμονής ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα-Αρχική Χορήγηση

  Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα – Αρχική χορήγηση (Άρθρο 25) Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπεζικού ιδρύματος της ημεδαπής στο όνομα του αιτούντος στον οποίο θα έχει κατατεθεί το απαιτούμενο […]
13/05/2009

Άδεια Διαμονής για εργασία

Εξαρτημένη εργασία. Αρχική χορήγηση (Άρθρο 15 παρ.1) Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει […]
13/05/2009

Άδεια Διαμονής για Οικογενειακή επανένωση

Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας Αίτηση υπηκόου τρίτης χώρας για την έγκριση εισόδου μέλους της οικογένειας του στη χώρα λόγω οικογενειακής συνένωσης (Άρθρο 55) Πρόσφατο πιστοποιητικό […]
13/05/2009

Πολιτογράφηση Αλλοδαπών

Δικαιολογητικά για την Πολιτογράφηση Αλλοδαπών Αίτηση. 4 Φωτογραφίες Έγχρωμες. 2 Μάρτυρες Έλληνες με τις ταυτότητες τους. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικούεγγράφου επικυρωμένο από δικηγόρο ή από […]
13/05/2009

Ημέρας της Μητέρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Το Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Νάξου συμμετέχοντας στον εορτασμό της Ημέρας της Μητέρας πραγματοποιεί εκδήλωση την Κυριακή 17 Μαΐου 2009 και ώρα 20:30 μ.μ. […]
12/05/2009

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 13/5/2009

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου. Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση […]