ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΒΙΟΜΑ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020