08/08/2008

2ος Παιδικός Σταθμός

O 2oς Παιδικός σταθμός είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το οποίο συστάθηκε  το έτος 1998 (Φ.Ε.Κ.: 124/ΤΕΥΧ ΔΕΥΤ./18-2-1998). Σκοπός του Ν.Π. είναι η ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και […]