ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 29-08-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  Αρ. Πρωτ.:10674

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981,
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006,
  3. Την υπ' αριθμ. 8379/07-07-2011 διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση της αίθουσας τελετών (κυλικείο) του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου που βρίσκεται στη θέση «Τίμιος Σταυρός»,
  4. Τα από 25-07-2011 πρακτικά δημοπρασίας,
  5. Την υπ' αριθμ. 122/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

Διακηρύττει ότι, ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων θα διεξάγει φανερή, πλειοδοτική και προφορική επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της αίθουσας τελετών (κυλικείο) του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου που βρίσκεται στη θέση «Τίμιος Σταυρός» επιφανείας 46,93 τ.μ. (αίθουσα και παρασκευαστήριο) με υπόστεγο χώρο 18,48 τ.μ.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)την 09η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00 – 12:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. 8379/07-07-2011 διακήρυξης.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη.
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (€ 200,00) πλέον τελών χαρτοσήμου αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 5% μετά το πρώτο έτος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της σχετικής διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, τηλέφωνο επικοινωνίας 22853-60154.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                               

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.