ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(βάσει της υπ' αρίθμ. 02/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε συνδυασμό με την
υπ' αρίθμ. 12721/2011 διακήρυξης)

Ο Δήμαρχος Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 (ΦΕΚ 77Α΄/81), σε συνδυασμό με το άρθρο 194 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» διακηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση κατάλληλων χώρων στάθμευσης οχημάτων εντός των κάτωθι Κοινοτήτων του νησιού της Νάξου:

1.   Δημοτική Κοινότητα Νάξου ένα (1) χώρο στάθμευσης και ειδικότερα στην  βόρεια είσοδο του λιμανιού.
2.   Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αρσενίου τρεις (3)  χώρους στάθμευσης και ειδικότερα στις περιοχές: α) στον οικισμό Αγίας Άννας 1 χώρο στάθμευσης, γ) στον οικισμό Αγίου Προκοπίου 1 χώρο στάθμευσης και δ) στην περιοχή της Πλάκας 1 χώρο στάθμευσης και ειδικότερα στην περιοχή «Καλαμούρια».
3.   Δημοτική Κοινότητα Απεράθου δύο (2) χώρους στάθμευσης και ειδικότερα στις περιοχές: α)Παναγία και β) Λαγκάδι και
4.   Τοπική Κοινότητα Κωμιακής  έναν χώρο στάθμευσης και ειδικότερα στον οικισμό του Απόλλωνα.
Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις σύμφωνα με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ.: 12721/2011 διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι 14-03-2012 και θα περιλαμβάνουν:

1.   Αίτηση συμμετοχής στην οποία θα αναφέρεται η θέση και η έκταση του ακινήτου καθώς και οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά του.
2.   Τίτλοι ιδιοκτησίας.
3.   Τοπογραφικό διάγραμμα.
4.   Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται πλήρως καθώς και ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για την εκμίσθωση του ακινήτου που προσφέρει.
5.   Δημοτική ενημερότητα.

Αναλυτικά οι όροι διακήρυξης είναι διαθέσιμοι, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2285360155.

 

Σχόλια are closed.