Νάξος, 29 /04/2013
Αρ. Πρωτ.: 5370

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει Επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Χημικών υλικών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ύδρευσης & αποχέτευσης για το έτος 2013, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 94.700,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 14 /05/2013, ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης αξίας (με Φ.Π.Α.) των προϊόντων για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό.
Τα έξοδα δημοσίευσης,του προηγούμενου και του παρόντος διαγωνισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο .
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60100) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.enaxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένα Αρχεία

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α.
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.