ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Νάξος  11/06/2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αρ.πρωτ.:458 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει επαναληπτιό Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Α. 11389/93 ΥΠ.ΕΣ. περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της μέχρι σήμερα, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  «Ελαστικών  αυτοκινήτων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.999,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Νάξου την 20/06/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 12:00 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εκτός από την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή Τραπέζης για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ποσού 1.290,00€.
Για την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο τηλέφωνο 2285360121 & 153, 117 από τις 08:00 ως τις 16:00 και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί». 
Ο  Δήμαρχος
καα
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.