Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ       
Προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων για το 2010» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Η διαδικασία του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις της Υπ.Αποφ. 11389/93 ΕΚΠ.ΟΤΑ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 22/02/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί με τριετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην εμπορία πετρελαιοειδών ή στη λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης αξίας (με Φ.Π.Α.), ήτοι ποσού 3200,00 €
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου Πληροφορίες(τηλ. 2285360114-113), καθώς επίσης και από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νάξου:  www.e-naxos.eu.

Διαβάστε τη διακήρυξη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α.
ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.