ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                       Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 18/11/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             Αριθμός Πρωτοκόλλου 21583/2020
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                                                                                Προς:
Ταχ. Κώδ.: 843 00                                                                                                                          I.W.S Ltd
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου                                                                                                                  Κολοκτρώνη 6, γραφ.6
Τηλ.: 22853 60178                                                                                                                         Άγιος Δομέτιος – Λευκωσία – 1101 Κύπρος
Fax: 22850 29249                                                                                                                          Τηλ. +35722021164
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Σε συνέχεια της υπ’αρ. πρωτ. 21257/13-11-2020 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς η οποία προέβη άγονη, εκδίδουμε εκ νέου πρόσκληση για την ανάθεση που αφορά στην «Eπισκευή ειδικού αποφρακτικού μηχανήματος», σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Η ανωτέρω προμήθεια που αφορά στην επισκευή του ειδικού αποφρακτικού μηχανήματος, θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (11.360,00 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 25-6264.002 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1541/05-11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
     α. Φορολογική ενημερότητα
     β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου
     γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Οι ΚΑΔ της επιχείρησης σας μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σε κλειστό φάκελο, έως τις 23-11-2020 και ώρα 10:00.

Ο Δήμαρχος
κ.α.α.

Σταμάτης Βερύκοκκος
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών

Συνημμένα:

  1. Τεχνική έκθεση
  2. Υπεύθυνη Δήλωση

 

 

 

Σχόλια are closed.