ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Της με α/α  6ης/7-6-2013 Έκτακτης-Κατεπείγουσας συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης

24/2013

Εισήγηση για τον καθορισμό τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού των παραλιακών οικισμών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης), έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού των παραλιακών οικισμών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης) με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 1094/Β/2-5-2013), για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ως εξής:

Δ.Κ. Νάξου:

·                     1 (ένα) τμήμα στην πλαζ Αγίου Γεωργίου, στη θέση «Ποριά».

Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου:

  • 1 (ένα) τμήμα στη θέση «Λαγκουνάκι» (τμήμα στην περιοχή Πορειά-Τούμπες που βρίσκεται βόρεια του κρατικού αερολιμένα Νάξου).
  • 1 (ένα) τμήμα στη θέση «Λαγκούνα» (τμήμα στην περιοχή Πορειά-Τούμπες που βρίσκεται βόρεια του κρατικού αερολιμένα Νάξου).
  • 1 (ένα) τμήμα στην περιοχή Πλάκα,

όπως αυτά απεικονίζονται στα τέσσερα (4) αποσπάσματα ορθοφωτοχάρτη «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Α.Ε.» που προσκόμισε η Τεχνική Υπηρεσία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 

      Επίσης, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί ως χρονική διάρκεια μίσθωσης των ως άνω τμημάτων την 31/12/2013, με αυστηρή τήρηση των όρων μίσθωσης, όπως αυτοί καθορίζονται στην ως άνω ΚΥΑ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
κ.α.α.
Γεώργιος Καραμανής
Αντιπρόεδρος     

Σχόλια are closed.