ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ταχ. Δνση : Αριστοτέλους 19
Τ.Κ. : 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Μωραΐτου,
Μ. Χεργκελετζάκη
Τηλέφωνα : 2132161343, 1346,
Τηλεομοιοτυπία : 2132131907
Email : tyk@moh.gov.gr
Αθήνα, 26/ 07/2019
Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π./οικ.55959
ΠΡΟΣ:
1. Όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Περιφερειακές Ενότητες
α. Δ/νσεις Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας
– Tμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου
β. Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου &
Περιβαλλοντικής Υγιεινής
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Τμ. Αερουγειονομείου
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
«Ελ. Βενιζέλος»
190 19 Σπάτα

Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο

Σχόλια are closed.