ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   Αρ. πρωτ. 11374/08.07.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                          ΠΡΟΣ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                         ΕΛΤΑ ΑΕ
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Μ. Μαθιουλάκη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249
E-mail: mathioulaki@naxos.gov.gr

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς της δαπάνης :
«Προμήθεια γραμματοσήμων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω προμήθειας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3.040,00 € (μηδενικός Φ.Π.Α.) και έχει ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ Β ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 0,90 € 3.000 2.700,00 €
ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ 3,40 € 100 340,00 €
3.040,00 €

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στη δήλωση δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία/διαγωνισμό).
3. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.