ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    Αρ. πρωτ.7672/20-5-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«Καθαρισμό ακτών μικρών νησιών»

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για «Καθαρισμό ακτών μικρών νησιών» από Πέμπτη 20 Μαΐου 2020 έως και Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 7.998,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα
4. ΚΑΔ επιχείρησης

Συνημμένα

Η Προϊστάμενη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Σχόλια are closed.