ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Προς:
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                Κάθε ενδιαφερόμενο
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας που αφορά στον καθαρισμό των μοκετών παιδικών σταθμών.
Πιο συγκεκριμένα:
1ος Π.Σ. 4 μοκέτες διαστάσεων 47,44 τ.μ. (Διαστάσεις: 3,84*3,25 / 4,49*3,21 / 4*3 / 3*2,85)
2ος Π.Σ. 3 μοκέτες διαστάσεων 32,74 τ.μ. (Διαστάσεις: 4,03*2,57 / 4,03*2,57 / 5,95*2,02)
ΣΥΝΟΛΟ 80,18 τ.μ.
80,18 τ.μ. * 4,90 € /τ.μ. = 392,88 €

Η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών 392,88 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), σε βάρος του Κ.Α. 15- 6162.007 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1225/14-08-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μέχρι τις 24-08-2020 και ώρα 10:00.

Ο Δήμαρχος
κ.α.α.

Ευάγγελος Κατσαράς
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.