ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 09/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                        Αριθμός Πρωτοκόλλου 23320/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                                                                                    ΤΗΛ. 2285026721
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

 

 

 

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση με τίτλο «Kαταπολέμηση ασθένειας πλατάνων»  σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στις δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτά (2.569,28 €) και αναλύεται ως εξής:

Για το έτος 2020, η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 0,01 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και για το έτος 2021 η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.569,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ: 35-6162.003, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους 2021 αντιστοίχως.

Για την κάλυψη της δαπάνης για το έτος 2020 έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1732/07-12-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Μαζί με την προσφορά σας, να κατατεθούν απαραίτητα οι ΚΑΔ της επιχείρησης σας.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας, σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τις 14-12-2020 και ώρα 12:00.

Ο Δήμαρχος  κ.α.α.
Σταμάτης Βερύκοκκος

Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών

Συνημμένο έγγραφο:

Τεχνική Μελέτη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *