ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                               Νάξος, 27/12/2012
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              Αρ. Πρωτ. :οικ. 18744

Ταχ. Δ/νση    : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας    : 84300
Τηλέφωνο    : 2285360126
FAX    : 2285023570

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')
3.Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/08.
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012,  ώρα 9:30 π. μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν :
Την Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού των κάτωθι Έργων:
1.Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων  Δ. Κ. Νάξου.
2.Κατασκευή υδροληψιών και βελτίωση- εκσυγχρονισμός δι-κτύων ελέγχου χειρισμού λιμνοδεξαμενής Εγγαρών & φράγ-ματος Φανερωμένης.
3.Τσιμεντοστρώσεις-Πλακοστρώσεις δρόμων οικισμού Δ.Κ. Φιλωτίου.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu).  

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.
κ.α.α                                      
Τριαντάφυλλος Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός

Σχόλια are closed.