Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Πέμπτη 24  Ιουλίου 2014, ώρα 10:00 π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας της  Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του κάτωθι Έργου:
·         «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Νάξου στη θέση Μοθώνι»
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu). 

Σχόλια are closed.