ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                          Αρ. Πρωτ.: 10277/2021
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                              Νάξος, 24.06.2021
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
e-mail: mzazani@naxos.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για τη δαπάνη «Υπηρεσίες καθαριότητας κοιμητηρίων Νάξου», συνολικής προσυπολογιζόμενης δαπάνης 51.405,60 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η Μελέτη αφορά σε ενιαία προσφορά για τα έτη 2021 και 2022.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις σχετικές τροποποιήσεις, στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης).
Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 και ώρα 9:30 π.μ.. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu, στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.