ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αρ. πρωτ. 11826/14.07.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                        ΠΡΟΣ:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                    Υιοί  Α. Kουτελιέρη Εμπ/κή-Βιοτ/κή-Ξεν/κή-Τουρ/κή Α.Ε
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Μ. Μαθιουλάκη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249
E-mail: mathioulaki@naxos.gov.gr

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς της δαπάνης :
«Λοιπές προμήθειες των υπηρεσιών του Δήμου»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω προμήθειας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 41,79 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και έχει ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Μπαταρίες LR14 AM 2C Tεμάχιο 6,00 8,70 €
2 Μπαταρία αλκαλική 1.5V C LR14 Τεμάχιο 10,00 15,00 €
3 Ποδόμακτρο εισόδου διαστάσεων 40*70 εκ. Τεμάχιο 1 10,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ 33,70 €
  Φ.Π.Α. 8,09 €
  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 41,79 €

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.