ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Νάξος, 28-07-2010
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ                                                        Αρ. Πρωτ.: 6208

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Νάξου

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  ό τ ι:
Ο Δήμος Νάξου θα διεξάγει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ισογείου ακινήτου εντός του οικισμού του Τ.Δ. Αγίου Αρσενίου για να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη για τις ανάγκες του Τοπικού Διαμερίσματος με τους εξής όρους:


Άρθρο 1ο
Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:  Πρώτα οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν στο Δήμο αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 δικαιολογητικά. Η αρμόδια Επιτροπή του Δήμου θα επισκεφθεί τα προσφερόμενα ακίνητα  και θα κρίνει ποια από αυτά είναι κατάλληλα. Στη συνέχεια σε ημέρα και ώρα  που θα καθοριστεί από το Δήμαρχο Νάξου, ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων τα οποία έχουν κριθεί κατάλληλα.

Άρθρο 2ο
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά ενδιαφέροντος εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11.

Άρθρο 3ο
Το κτίσμα πρέπει να βρίσκεται εντός του οικισμού του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Αρσενίου, να είναι ισόγειο και εμβαδού είκοσι (20) περίπου τ.μ. 

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης αυτής και το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται στο τέλος εκάστου μισθωτικού έτους.

Άρθρο 5ο

Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην Επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του συναγωνισμού, και να καταθέσει νόμιμο πληρεξούσιο για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 6ο
Η προσφορά είναι δεσμευτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και δεσμεύει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Άρθρο 7ο
Οι τελευταίοι μειοδότες δεν αποκτούν δικαίωμα αποζημίωσης από τη μη έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας από τη Δημαρχιακή Επιτροπή.

Άρθρο 8ο
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε διαμόρφωση κρίνει σκόπιμη προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία της χρήσης για την οποία εκμισθώθηκε.

Άρθρο 9ο
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούνται εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση των πρακτικών να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Άρθρο 10ο
Δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία:Αίτηση συμμετοχής στην οποία θα αναφέρεται η θέση και η έκταση του ακινήτου καθώς και οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά του.

  1. Αίτηση συμμετοχής στην οποία θα αναφέρεται η θέση και η έκταση του ακινήτου καθώς και οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά του.
  2. Τίτλοι ιδιοκτησίας.
  3. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται πλήρως καθώς και ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για την εκμίσθωση του ακινήτου που προσφέρει.

Άρθρο 11ο
Η παρούσα διακήρυξη να δημοσιευθεί δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στο γραφείο του τοπικού συμβουλίου του τοπικού διαμερίσματος Αγ. Αρσενίου Δήμου Νάξου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου e-naxos.eu

Άρθρο 12ο
Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ καα
Ευστάθιος Πιτταράς Αντιδήμαρχος   

Σχόλια are closed.