ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Νάξος, 2/11/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. Πρωτ.: 23973

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ  ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)

2) τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»

3) τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 463/1978 (ΦΕΚ 96/Α/14-6-1978)

5) Το άρθρο 14 του ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191/Α/29-7-2003)

6) Την ΚΥΑ 155511/15-4-2011 (ΦΕΚ 1308/Β/16-6-2011)

7) Το Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε  από το Ν. 4235/2014

8) την υπ’ αρ. 203/2017 (ΑΔΑ: Ω2ΔΞΩΚΗ-077) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  για την μίσθωση  χώρου προσωρινής  φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς στη Δ. Ε. Νάξου.

9) την αρ. 333/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση χώρου φύλαξης  αδέσποτων ζώων εκτός ορίων οικισμού οποιασδήποτε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας της Δ.Ε. Νάξου ,του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την προσωρινή φιλοξενία των αδέσποτων ζώων.

και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης έως                   την 24-11-2017.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις Π.Δ. 270/81 και υπό τους κάτωθι όρους :

Περιγραφή του μισθίου

Το προσφερόμενο ακίνητο  για την προσωρινή φιλοξενία  των αδέσποτων ζώων  από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα  πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισμού τους παρακάτω όρους :

·         Να έχει έκταση από  πέντε  (5)  έως οκτώ (8) στρέμματα . Γίνονται  δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα , καθώς και ακίνητα δύο ή περισσοτέρων ιδιοκτητών  υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτά να δημιουργούν  ενιαία εδαφική έκταση. Στην περίπτωση αυτή οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από ενιαίο τοπογραφικό διάγραμμα και από κοινή αίτηση –δήλωση προσφοράς ή τα επιμέρους τοπογραφικά των ακινήτων να αποτυπώνουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων.

·         Να βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού οποιασδήποτε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας της Δ.Ε. Νάξου  και σε απόσταση  από δύο (2) έως δέκα (10)  χιλιομέτρων από τα όρια του οικισμού και σε απόσταση εκατόν (100)  τουλάχιστον μέτρων από την πλησιέστερη κατοικία.

·         Να διαθέτει εύκολη οδική πρόσβαση .

·         Εάν υπάρχει κτιριακή εγκατάσταση ή εγκαταστάσεις  μέσα στο χώρο/χώρους  θα πρέπει να έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ή να είναι νομιμοποιημένη –τακτοποιημένη   σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

·         Να διαθέτει  παροχή ύδρευσης (ή ρεύματος) ή σε αντίθετη περίπτωση να δεσμεύεται ο ιδιοκτήτης με υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον είναι ο τελικός μειοδότης θα προβεί με δικά του έξοδα  στην υδροδότηση του ακινήτου , πριν  την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Θα προτιμηθούν ακίνητα που είναι ήδη διαμορφωμένα ή απαιτούνται όσον το δυνατόν λιγότερες παρεμβάσεις από την πλευρά του Δήμου. Βασικό κριτήριο για την επιλογή της προς μίσθωση εκτάσεως  θα είναι η κατά το δυνατόν χαμηλότερη δαπάνη διαμόρφωσης του χώρου από την πλευρά του μισθωτή –Δήμου.

Άρθρο 1ο Τρόπος διεξαγωγής της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Π.Δ. 270/1981:

Α’ φάση . Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε κλειστό φάκελο και θα περιλαμβάνουν:

Αίτηση συμμετοχής στην οποία θα αναφέρεται η θέση και η έκταση του ακινήτου καθώς και οποιαδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του.
Φωτοαντίγραφο τίτλου κυριότητας ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας , πιστοποιητικό απαλλαγής  βαρών και μη διεκδικήσεων από το  υποθηκοφυλακείο.
Φωτοαντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος. Σε περίπτωση που πρόκειται για περισσότερα  του ενός ακίνητα καθώς και ακίνητα δύο ή περισσότερων ιδιοκτητών οι  προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από ενιαίο τοπογραφικό διάγραμμα και από κοινή αίτηση –δήλωση προσφοράς ή τα επιμέρους τοπογραφικά των ακινήτων να αποτυπώνουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων.
Δημοτική ενημερότητα.
Φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από συμβολαιογράφο.
Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, καθώς και ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για την εκμίσθωση του ακινήτου που προσφέρει.
Στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 όπως αυτή έχει ορισθεί , η οποία με επιτόπια έρευνα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος και το διάγραμμα του ακινήτου, αποστέλλονται στο Δήμο ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β’ φάση . Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

Τα πρακτικά και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθούν από την Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 2. Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην Επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του συναγωνισμού, και να καταθέσει  νόμιμο πληρεξούσιο για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 3. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Άρθρο 4. Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να έχει εύκολη οδική επικοινωνία με  δρόμο.

Άρθρο 5. Η μίσθωση θα είναι διάρκειας έξι   (6) ετών και θα ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Άρθρο 6. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο τέλος έκαστου μισθωτικού έτους και δεν υπόκεινται σε κανενός είδους αναπροσαρμογή.

Άρθρο 7. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη. Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης από τη μη έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 8. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Άρθρο 9. Το προσφερόμενο ακίνητο  πρέπει να παραδοθεί για χρήση, από την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 10. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για την ασφάλεια και φύλαξη του ακινήτου που αφορά κυρίως στην προστασία έναντι, πυρκαγιάς, καιρικών φαινομένων και γενικά απρόβλεπτων καταστάσεων.

Άρθρο 11. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε διαμόρφωση κρίνει σκόπιμη προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία της χρήσης για την οποία εκμισθώθηκε χωρίς να απαιτείται κάποια έγκριση από τον εκμισθωτή. Μετά δε το πέρας της μισθώσεως ότι έργα έχουν κατασκευαστεί θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου χώρου.

Άρθρο 12. Κάθε τέλος που έχει σχέση με τη μίσθωση, δηλαδή πληρωμή ηλεκτρικού ρεύματος, απόδοση παντοίων φόρων εχόντων σχέση με τη μίσθωση βαρύνουν το μισθωτή.

Άρθρο 13. Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον αφού πρώτα απομακρύνει τα αδέσποτα ζώα από τον χώρο.

Άρθρο 14. Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Άρθρο 15. Ο μισθωτής θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους αρχικά μισθώθηκε, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον εκμισθωτή τρεις μήνες πριν. Ο εκμισθωτής ουδεμία αποζημίωση μπορεί από την πιο πάνω λύση να αξιώσει.

Άρθρο 16. Ο  εκμισθωτής έχει δικαίωμα λύσης της σύμβασης όταν καταστεί αναγκαία η ιδιοχρησία του ακινήτου, με αίτηση που θα υποβάλλει τρεις μήνες νωρίτερα.  Ο μισθωτής ουδεμία αποζημίωση μπορεί από την πιο πάνω λύση να αξιώσει .

Άρθρο 17. Το μίσθωμα υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 18. Εάν το ακίνητο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει στην κυριότητα, νομή, επικαρπία ή χρήση άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη, με τους ίδιους όρους, θεωρουμένου αυτού εφεξής εκμισθωτού.

Τα μισθώματα καταβάλλονται στον νέο εκμισθωτή, μόνο μετά την κοινοποίηση στην Δ/νση Οικονομικών του Δήμου, των απαραίτητων εγγράφων πιστοποίησης της μεταβολής.

Άρθρο 19. Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος , στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου, στα γραφεία των Δημοτικών /Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Νάξου  που αφορά η δημοπρασία, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Άρθρο 20. 1) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο, εάν δεν παρουσιασθεί κατ’ αυτήν μειοδότης.
2) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά ως και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας  παρέχονται στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου & Μικρών Κυκλάδων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο Παπαδοπούλου Ειρήνη (τηλ. 22853 60141).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

εμμανουηλ μαργαριτησ

Comments are closed.