Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για Καθαρισμό χαντακιών – ερεισμάτων οδών για πρόληψη πυρκαγιών Δ.Ε. Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              Προς:                                                                            ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    1.       ΣΟΥΣΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                 2.       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Ταχ. Κώδικας: 84300

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.00, για την υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμός χαντακιών – ερεισμάτων οδών για πρόληψη πυρκαγιών Δ.Ε. Νάξου» όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη, που επισυνάπτεται.

«Καθαρισμός χαντακιών – ερεισμάτων οδών για πρόληψη πυρκαγιών Δ.Ε. Νάξου»

Κ.Α. 30-6162.021 (Καθαρισμός χαντακιών – ερεισμάτων οδών για πρόληψη πυρκαγιών Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ)

CPV: 77312000-0

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας και την πλήρη συμμόρφωση με τα όσα ορίζει η Τεχνική Μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας και τις υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Παράλληλα με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

1. Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (δίδεται από το Δήμο)
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Συνημμένα Έγγραφα

 

Ο Δήμαρχος
καα,

Βαθρακοκοίλης Νικόλαος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.