ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8026/25-05-2021 ΣΟΧ 1/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Σχόλια are closed.