Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Η εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» της πρόσκλησης της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».

1.  Απόφαση ένταξης

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3. Συναντήσεις με φορείς

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΑΠ

5. Απόφαση έγκρισης από την ΕΠΟΙΖΩ

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 8 της με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/21 (ΦΕΚ 5553 Β’/30-11-2021) Υπουργικής Απόφασης, διαβιβάστηκε ο Φάκελος Προγράμματος του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην αρμόδια Δ/νση Μελετών και Αστικών Αναπλάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχόλια are closed.