«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Νάξος, 24/04/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                      Αρ. Πρ.: 6489
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                  Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                    Κάθε ενδιαφερόμενο
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285360155
FAX: 22850-23570
Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

«Διόρθωση Πρόσκλησης για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων[1]»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί, για την άμεση κατάθεση οικονομικής προσφοράς της ακόλουθης δαπάνης, έως και τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 και την ώρα λειτουργίας της Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου (ώρα: 15.00), όπου και θα κατατεθεί η προσφορά:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ

%

ΠΟΣΟ

ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΜΕ ΦΠΑ
1 Χαρτί υγείας 8 ρολών  CPV: 33761000-2 1.000 2,1 2100 24 504 2604
2 Σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες

CPV: 39831200-8

1.000 3,83 3830 24 919,2 4749,2
3 Αφρόλουτρο 400 ml / CPV: 33711520-8 1.000 1,22 1220 24 292,8 1512,8
4 Κρεμοσάπουνο 300 ml /CPV: 33711900-6 1.000 0,82 820 6 49,2 869,2
5 Πάνες βρεφικές (όχι βρακάκι) Νο 4 των 50 περίπου τμχ  / CPV: 33771200-7 200 13,86 2772 13 360,36 3132,36
6 Χλωρίνη παχύρευστη 750 ml

CPV: 39831200-8

1.000 0,7 700 6 42 742,00
7 Υγρό πιάτων 400 ml / CPV: 39831200-8 1.000 0,72 720 24 172,8 892,8
8 Τσάντα ενισχυμένη πλαστική 35lt περίπου (52χ60) / CPV: 19640000-4 4.000 0,1 400 24 96 496
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 14.998,36

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 15-6473.002.

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποστολή/μεταφορά των ειδών με δικά του έξοδα/ευθύνη.

 

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

  1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ
  3. Ποινικό μητρώο[2], και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή θα προσκομιστεί η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου

[1] Λόγω γενικών καθυστερήσεων που οφείλονται στην υπολειτουργία τμημάτων εξαιτίας των μέτρων covid-19

[2] Προσκόμιση ποινικού: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ)

Ο Δήμαρχος

καα,

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

Συνημμένα Έγγραφα

Σχόλια are closed.