«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για την εργασία : Καθαρισμός υδραύλακα άρδευσης Τ.Κ. Μελάνων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                          Νάξος, 25/06/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                          Αρ. Πρ.: 10184
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                                                            Προς:
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                                                1.Βασιλάκη Ι. Νικόλαο
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                                                                                                                Εμπειροτεχνίτη
Πληροφορίες : Mάρθα Βαλτάσσαρ                                                                                                                                2. Κάθε Ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285360156
FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για την εργασία : Καθαρισμός υδραύλακα άρδευσης Τ.Κ. Μελάνων» 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ακόλουθη υπηρεσία, από σήμερα Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 έως και Δευτέρα 01 Ιουλίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.Η δαπάνη αφορά την προσφορά για το σύνολο των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένες εργασίες.

Υπηρεσία : Καθαρισμός υδραύλακα άρδευσης Τ.Κ. Μελάνων ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 2.999,56
Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Για πληροφορίες Πατήστε ΕΔΩ

Σχόλια are closed.