ΑΔΑ : 68ΜΡΩΚΗ-ΩΜ8

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                          Νάξος, 18-09-2017
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                              Αριθμ.Πρωτ.: 398        

                                                                                                               

                                                                                                              

                                            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. 398/18-09-2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της Δράσης
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ανακοινώνει

          Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που εδρεύει στο Δήμο Νάξου του Ν. Κυκλάδων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας / Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

102 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση

Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

 

(Για τη στελέχωση της Δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

 

Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

 

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

102 Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής (με κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής Δασκάλου ή Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού ή Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης) ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται, ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (άρθρο ένατο, παρ.28 του Ν.4057/2012).

 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, Τ.Κ. 84300 ΝΑΞΟΣ, υπόψη κας Γιακουμή Χριστίνας  (τηλ. επικοινωνίας 2285360136), από 03-10-2017 μέχρι 12-10-2017.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τo έντυπο της αίτησης: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου (www.e-naxos.eu) στην ενότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης βρίσκεται στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, όπου εδρεύει η υπηρεσία απ΄ όπου μπορούν να λάβουν γνώση αυτής.

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

                   Ευάγγελος Παντελιάς

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σχόλια are closed.