ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ‘’ΚΑΜΠΙ’’ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ‘’ΚΑΚΟΡΥΑΚΑ’’ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ».

1. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κατόπιν της υπ’ αριθμ. : 147/06-08-2019 (ΑΔΑ: 9ΟΗΗΩΚΗ-Α4Β), απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προσκαλεί την 12-08-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), τους κάτωθι ενδιαφερόμενους οικον. φορείς :
α. Μ.Τ. Α.Τ.Ε. – Τεχν. Εταιρεία
Λ. Αλεξάνδρας 15-17
11473 ΑΘΗΝΑ
β. ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Αριστοτέλους 20
34100 Χαλκίδα
γ. Η. Βασιλάκης & Σια Ε.Ε.
Χώρα – Νάξος 84300
να προσέλθουν στο γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Νάξου, για να συμμετάσχουν στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της Δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ «ΚΑΜΠΙ» ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ «ΚΑΚΟΡΥΑΚΑ» ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ». (CPV: 45232152-2).
2. Οι όροι της διαπραγμάτευσης που εγκρίθηκαν με την 147/2019 ΑΟΕ, δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα (www.e-naxos.eu) και αναρτήθηκαν στον πίνακα δημοσιεύσεων του Δήμου, είναι συνημμένοι στην παρούσα πρόσκληση, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Λοιπά στοιχεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν και από την ιστοσελίδα του δήμου, που έχει αναρτηθεί η μελέτη ή και από την υπηρεσία.
3. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης είναι: 114.499,43 €.
4. Η προσφυγή σε διαπραγμάτευση εγκρίθηκε με την 147/2019 ΑΟΕ.

 

Συνημμένα έγγραφα

 

Νάξος, 06-08-2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.